Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de “Algemene Verkoopvoorwaarden”) zullen van toepassing zijn op alle overeenkomsten die worden aangegaan tussen de nv SOCIETE INDUSTRIELLE DES PLASTIQUES (de “SIPLA”) en elke klant (de “Klant”) met betrekking tot de verkoop van producten die door de Siplaworden vervaardigd en/of verkocht (de “Goederen”), maar ook de verstrekking van eventuele diensten. Ze kunnen onderworpen worden aan latere aanpassingen.Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle offertes en prijsopgaven SIPLA.

1.2 De toepassing van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dergelijke afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de SIPLA zouden zijn aanvaard.

Indien bij de aanvaarding door de Klant van een door de SIPLA uitgebrachte offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand nadat SIPLA aan de Klantschriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen. Een dergelijk akkoord mag echter in geen geval als precedent worden ingeroepen.

2. Offertes

2.1 Alle offertes en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend. Afbeeldingen en beschrijvingen van zaken in door SIPLA verzonden of overhandigde documenten zijn louter indicatief en niet bindend ten aanzien van de uitvoering van de effectief te leveren zaken. Indien een offerte van SIPLA een termijn voor aanvaarding bevat dan houdt dit in dat het vrijblijvend aanbod na het verstrijken van die termijn in ieder geval komt te vervallen.

3. Prijzen

3.1 In rekening worden gebracht de prijzen, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. De opgegeven prijzen gelden af fabriek/magazijn, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, verzending en/of transport- en verzekeringskosten, tenzij anders in de aanbieding is vermeld en  zulks is overeengekomen

3.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren waarop prijzen van SIPLA zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook, een wijziging hebben ondergaan, is SIPLA gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat de wederpartij in dat geval het recht heeft op schadevergoeding of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

3.3 Indien in het onder 3.2. bedoelde geval de verhoging van de prijs exclusief BTW en transport hoger is dan 15%, zal SIPLA de wederpartij  daarvan op de hoogte stellen. De wederpartij is gerechtigd om in dat geval de overeenkomst  door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, echter slechts onder gelijktijdige betaling van de door SIPLA in het kader van de uitvoering van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en de kosten welke het gevolg zijn van de ontbinding. Deze zullen door SIPLA op eerste verzoek van de wederpartij worden  opgegeven.  Deze ontbinding dient door SIPLA te zijn ontvangen binnen zeven dagen na de mededeling zijdens SIPLA betreffende de prijsverhoging.

3.4 Indien de overeengekomen zaken reeds zijn geleverd door SIPLA, vervalt het onder 3.3. bedoelde recht op ontbinding.

4.  Hoeveelheden, maten, materialen en bedrukking

4.1  De geproduceerde hoeveelheden kunnen schommelen en minder of meer bedragen. Ze zullen als volgt worden aangerekend of afgetrokken tegen de prijs per bijkomend exemplaar:

TolerantieBestelde hoeveelheid
+- 10%< 1000 stuks
+- 5%< 5000 stuks
+- 2%> 5000 stuks

4.2  De toleranties voor de detectie van het versnijden en de afmetingen van de producten kunnen als volgt variëren naargelang van de bestelde hoeveelheden en de gebruikte materialen:

Lengte, breedte en diameterTolerantieDikte en diepteTolerantieDetectieTolerantie
5 -200 mm+-1 mm2 – 49 mm+- 1 mm< 100cm²+- 1 mm
201 – 400 mm+- 2 mm50 – 99 mm+- 1.5 mm< 500 cm²+- 2 mm
401 – 900 mm+- 3 mm100 – 200 mm+- 2 mm> 500 cm²+- 5 mm
901 – 1500 mm+- 5 mm> 200 mm+- 3 mmPour les PU+- 10 mm
> 1500 mm+- 8 mm 

Die toleranties houden geen rekening met het diabolo- of meniscuseffect. Voor de geassembleerde onderdelen (frames) bedragen de assemblagetoleranties +/- 5mm.

4.3 De kleur van dematerialen kan lichtjes verschillen van die van de stalen en naargelang van de geproduceerde partijen. Voor sommige kwaliteiten kunnen er kleine blaasjes/vlekken/ onvolkomenheden aanwezig zijn.

4.4 Schommelingen in de dekking van de drukinkt zijn onvermijdelijk en er kan geen enkele garantie worden geboden voor de intensiteit van de dekking. De intensiteit van de dekking door de inkt hangt af van de kleur van het schuim, de kleur van de inkt en de celstructuur van het schuim. Die schommelingen kunnen geen aanleiding vormen voor een weigering van de order,  zelfs niet wanneer ze zich voordoen tussen verschillende delen van eenzelfde productie. Wegens de gebruikte inktkwaliteit is een wachttijd van 5 dagen vereist vooraleer de definitieve vastheid is verzekerd. (Uittreksel FEBELGA)

5. Documenten

5.1  De plannen, goedgekeurde drukproeven, prototypes of eender welke andere commerciële of technische documenten die aan onze klanten worden overhandigd, blijven onze eigendom. Ze mogen niet aan derden worden doorgegeven zonder onze schriftelijke toestemming.

6. Termijnen, Levering en afhalingen

6.1  De Goederen worden geleverd en van etiketten voorzien in verpakkingen volgens de praktijken van SIPLA, tenzij de Klant specifieke verpakkingen en etikettering aanvraagt en dit door SIPLA werd aanvaard.

6.2 Tenzij anders vermeld in offerte of overeenkomst zijn de Leveringsdata die in deze documenten vermeld worden, bij benadering en louter ter informatie.

6.3 De termijnen beginnen pas te lopen vanaf de datum van ontvangst van alle inlichtingen of documenten die voor de order vereist zijn (meer bepaald de materiaalplannen en de drukbestanden).

6.4 Tenzij zoals voorgeschreven door wettelijke bepalingen van dwingend recht, kan het niet nakomen van de Leveringsdata door SIPLA in geen geval aanleiding geven tot de annulering van een Bestelling, noch tot enige compensatie of schadevergoeding van welke aard dan ook.

6.5 De Klant heeft echter niet het recht een Bestelling te annuleren indien de betrokken Goederen specifiek voor die Klant werden vervaardigd. Indien de Bestelling over meerdere leveringen moet worden gespreid, zal elke levering beschouwd worden als een aparte overeenkomst: een vertraging in een of meerdere leveringen kan de Klant niet het recht geven om de overige leveringen te annuleren.

6.6 Behoudens andersluidende bepalingen wordt door ons geen enkele transportverzekering aangegaan.

6.7 In geval de termijn voor de afhaling van de goederen meer dan één week bedraagt,  behoudt SIPLA zich het recht voor de betreffende goederen als afgehaald te beschouwen en deze te factureren.

6.8 Goederen blijven in de fabrieken op risico van de Klant (met inbegrip in geval van brand). Zelfs indien ze franco worden verkocht, reizen de goederen op risico van de Klant.

7. Facturen en betalingsconditie

7.1 De facturen van SIPLA zijn – tenzij anders vermeld op de factuur – netto, zonder korting of inhouding en zonder kosten voor SIPLA  in België betaalbaar tegen de vervaldag die op voornoemde facturen wordt vermeld.

7.2 Eventuele kosten als gevolg van de betaling in het buitenland, waaronder kosten van overboeking naar België en koersverlies komen voor rekening van de Klant. SIPLA is gerechtigd daarvoor een toeslag op de verkoopprijs te berekenen, dan wel deze kosten separaat in rekening te brengen.

7.3 Voor facturen van minder dan 100 euro excl. btw (zonder gereedschapskosten, leveringskosten …), zullen 50 euro excl. btw forfaitaire opstartingskosten worden aangerekend. Voor facturen van minder dan 250 euro excl. btw (zonder gereedschapskosten, leveringskosten …), zullen 25 euro excl. btw forfaitaire opstartingskosten worden aangerekend. Voor facturen van minder dan 500 euro excl. btw wordt een betaling op voorhand geëist.

7.4 De betalingstermijnen worden vooraf bepaald door onze kredietverzekeringsinstelling.

7.5 Onverminderd andere rechten van SIPLA, leidt elke gedeeltelijke of totale niet-betaling van een factuur op de vervaldag ipsojure en zonder verdere kennisgeving tot intresten wegens laattijdige betaling, overeenkomstig de Belgische wetgeving op laattijdige betalingen (de wetten van 07.08.2002) en met een minimum van 15%, evenals tot een vergoeding overeenkomstig voornoemde wetgeving, maar met ten minste van 15% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 200 euro als forfaitaire en onvermijdbare schadevergoeding.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De verkoop en de levering van de goederen geschiedt onder het voorbehoud van eigendom door SIPLA. Zolang de volledige prijs, inclusief BTW, niet betaald is door de Klant, blijven de (al dan niet geleverde) goederen eigendom van SIPLA en is het de klant uitdrukkelijk verboden om de goederen te verwerken, onroerend te maken door incorporatie, verder te verkopen of anderszins te vervreemden.

9. Aanvaarding van goederen

9.1  Tenzij een andere termijn is vastgelegd door SIPLA of overeengekomen tussen SIPLA en de Klant, is de Klantervoor verantwoordelijk de conformiteit met normen of specificaties van de Goederen te controleren binnen de 8 (acht) dagen na de Leveringsdatum en SIPLA binnen dezelfde termijn schriftelijk op de hoogte te brengen over een afwijking of probleem. Op het einde van deze periode worden de Goederen als aanvaard en zonder defecten beschouwd. Onverminderd onderstaand artikel 10 zullen klachten die SIPLA na deze periode bereiken, niet aanvaard worden en in dat geval kan de aansprakelijkheid van SIPLA op geen enkele manier worden ingeroepen.

10. Wijziging in de situatie van de Klant

10.1  SIPLA heeft het recht om van de Klant garanties voor betaling te eisen voordat er Goederen worden geleverd, inclusief het recht om een offerte of een overeenkomst te annuleren of beëindigen in de volgende gevallen, waarbij deze lijst niet volledig is:

  • procedure van faillissement, reorganisatieplan met schuldeisers (zowel in der minne als door een rechtbank beslist) en/of andere procedures die wijzen op insolventie van de Klant.
  • negatief advies van de kredietverzekeraar van SIPLA of overschrijding van het door de kredietverzekeraar toegekende kredietplafond – het niet naleven van de betaaldata van slechts één voorgaande factuur
  • geschil van welke aard dan ook tussen SIPLA en de Klant, betwisting van een wisselbrief of andere betaalgarantie.

11. Klachten en non-conformiteit

11.1  SIPLA garandeert dat de Goederen conform zullen zijn met de offerte of overeenkomst. De garantie van SIPLA heeft geen betrekking op verliezen of schade wegens niet-correcte montage, opslag of verwerking of het niet-naleven van de specificaties en instructies van SIPLA door de Klacht en inbreuken op eventuele toepasselijke wetten en voorschriften.

11.2  Klachten van een Klant ontslaat de Klant niet van zijn verplichting om de facturen van SIPLA te betalen. Elke klacht van de Klacht met betrekking tot het gewicht, de hoeveelheid, maten en/of eventuele zichtbare defecten aan de Goederen moeten aan SIPLA gemeld worden volgens bovenstaand art. 9. Deze verplichting ontslaat de Klacht in geen geval van het uitvoeren van de vereiste formaliteiten rond klachten ten opzichte van de vervoerder(s).

11.3 Elke klacht met betrekking tot de kwaliteit van de Goederen, die niet beantwoordt aan de specificaties die voortvloeien uit de Offerte of de Overeenkomst moet binnen dezelfde periode van acht (8) werkdagen of onmiddellijk na vaststelling – hetgeen zich eerst voordoet – aan SIPLA gemeld worden. De Klant heeft niet het recht Goederen naar SIPLA terug te sturen zonder relevante voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van SIPLA.

11.4 De Goederen worden als onherroepelijk door de Klant aanvaard beschouwd indien deze laatste binnen voornoemde termijnen geen klachtheeft ingediend.

11.5 De aansprakelijkheid van SIPLA is beperkt tot de vervanging, reparatie of terugbetaling van de Goederen, naar goeddunken van SIPLA en beperkt in ieder geval tot vergoeding van maximaal het bedrag van de offerte of overeenkomst bedongen prijs, inclusief BTW.De kosten die worden gemaakt voor het terugzenden van de Goederen naar SIPLA, evenals de kosten voor een nieuwe levering aan de Klant, worden door SIPLA gedragen.

11.6 Indien zou blijken dat de Klant zich onterecht beroepen heeft op niet-conformiteit of fout vanwege SIPLA, is de Klachtipsojure en zonder kennisgeving aansprakelijk voor een vergoeding wegens administratieve kosten van 20% van de prijs van de betwiste Goederen, onverminderd het recht van SIPLA om schadevergoeding te eisen voor geleden verliezen of schade.

11.7 Voorgaande garantie is exclusief en ter vervanging van alle andere garanties, zowel mondeling, schriftelijk, uitdrukkelijk, stilzwijgend of wettelijk. Stilzwijgende garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid of anderszins zijn niet van toepassing. De rechtsmiddelen van de Klacht in dit verband zijn uitsluitend en exclusief zoals hierin beschreven. SIPLA is niet aansprakelijk ten opzichte van de Klacht voor indirecte, bijzondere, straf- of gevolgschade, zoals verlies van activiteit en/of winsten of onvermogen om de Goederen te gebruiken.

12. Overmacht

12.1 SIPLA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet respecteren van zijn verbintenissen indien de niet-uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, tekort aan personeel, energie, brandstof, machines en materialen, technische gebreken of gebrek aan opbrengst, oorlog, onlusten, een arbeidsgeschil, natuurramp, brand, overstroming, aardbeving, explosie of terroristische daad. In geval van een tekort aan goederen, is SIPLA gerechtigd de productie en levering van goederen naar eigen inzicht te weigeren.

13. GDRP

13.1 SIPLA verwerkt persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld: volledige naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alleen voor boekhouddoeleinden en andere bedrijf gerelateerde activiteiten, zoals verwerking van inkooporders. Indien persoonlijke gegevens met derden worden gedeeld of buiten de EER worden overgedragen, dan gebeurt dit alleen met passende beveiligingsmaatregelen. SIPLA houdt persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zolang als vereist door de wet. Klachten moeten worden ingediend bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In geval van verdere vragen, het melden van een inbreuk op de gegevensbescherming of het wijzigen van persoonlijke gegevens, contacteer SIPLA: info@sipla.be

14. Volledige algemene verkoopvoorwaarden

14.1  Deze Algemene Verkoopvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst en alle afspraken tussen SIPLA en de Klant en vervangen alle voorgaande overeenkomsten, afspraken of regelingen (zowel schriftelijk als mondeling) die het voorwerp hiervan betreffen. Elke toevoeging aan of aanpassing van deze Algemene Verkoopvoorwaarden dient schriftelijk te worden vastgesteld en door een bevoegd vertegenwoordiger van SIPLA te worden ondertekend.

15. Geldigheid

15.1  Indien een bepaling in deze Algemene Verkoopvoorwaarden of enig onderdeel daarvan ongeldig is of wordt, blijven de overige bepalingen alsmede de overige onderdelen van de betreffende bepaling onverminderd van kracht.

15.2 Indien aan de Klant een vertaling van deze Algemene Voorwaarden ter beschikking wordt gesteld, is deze louter informatief. In geval van tegenstrijdigheden tussen zulke vertaling en de Algemene Voorwaarden, zal de Franstalige versie van de Algemene Voorwaarden primeren.

16 .Toepasselijk recht en bevoegdheid

16.1  Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn beheerst door het Belgische recht.  In geval van betwisting inzake de interpretatie, de uitvoering en de betekenis  van onderhavige overeenkomst zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant bevoeg.